Wykaz publikacji pracowników Zakładu PDF Drukuj Email

2011

Barbara Dzięcioł-Kurczoba - Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu przyrody [w:] E. Szkurłat (red.), Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2011,ss. 71-81

Barbara Dzięcioł-Kurczoba - Przyczyny zróżnicowania przestrzennego efektów kształcenia geograficznego w świetle wyników egzaminu maturalnego [w:] M. Tracz, E. Szkurłat (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Nr 1, Warszawa - Kraków 2011, ss. 79 – 93

Elżbieta Szkurłat - Problemy jakości kształcenia geograficznego na tle zmian w kształceniu akademickim w Europie i w Polsce, [w:] M. Tracz, E. Szkurłat (red.) Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Nr 1, Warszawa - Kraków 2011. ss. 116 - 125

Elżbieta Szkurłat, Maria Adamczewska, Arkadiusz Głowacz, Karolina Smętkiewicz - Jakość kształcenia geograficznego w szkole wyższej w opinii studentów, [w:] M. Tracz, E. Szkurłat (red.), Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Nr 1, Warszawa - Kraków 2011, ss. 147 – 161

Elżbieta Szkurłat (współaut.) Jan Goździk - Przemiany krajobrazu spowodowane przez kopalnię i elektrownię Bełchatów oraz dydaktyczne aspekty ich prezentacji [w:] E. Szkurłat (red.) Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej. Wydawnictwo UŁ. 2011, ss.137-160

Elżbieta Szkurłat (współred. monografii) - Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji. Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG Nr 1, Warszawa - Kraków 2011. s.189

Elżbieta Szkurłat (red. monografii) - Praktyczne aspekty edukacji przyrodniczej. Wydawnictwo UŁ. 2011. s.190

2010

Maria Adamczewska Edukacja regionalna w szkołach onadgimnazjalnych (na przykładzie liceów ogólnokształcących w województwie łódzkim)[w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym 58 Zjazd PTG, tom 1, Łódź, 2010, ss. 407-414

Maria Adamczewska, Arkadiusz Głowacz, Karolina Smętkiewicz, Marten Löβner, Samuel Lüdemann (współaut.) - Motywy wyboru studiów nauczycielskich w zakresie geografii i zainteresowania przedmiotowe studentów w Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Gieβen [w:] A. Kwatera, P. Cieśla (red.) Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli. Wyd.: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Wychowaniu oraz Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Kraków 2010, ss. 313-323

Maria Adamczewska, Arkadiusz Głowacz, Karolina Smętkiewicz, Marten Löβner, Samuel Lüdemann (współaut.) - Warum will ich Geographielehrer werden? Berufswahlmotive und fachspezifisches Interesse von Lehramtsstudierenden der Geographie in Giessen und Łódź – ein Vergleich Geographie und ihre Didaktik, 1/10, 2010, ss. 1-21

Arkadiusz Głowacz Problemy obszarów metropolitalnych w podstawach programowych i podręcznikach do geografii w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym 58 Zjazd PTG, tom 1, Łódź, 2010, ss. 341-350

Elżbieta Szkurłat (red.) Teoretyczne podstawy edukacji regionalnej. Wydawnictwo UŁ, 2010, ss. 1-129

2009

Maria Adamczewska - Podręcznik Geograficzny w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (region łódzki) [w:] J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (red.), W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. Lubelski Oddział PTG, Pracownia Dydaktyki Geografii INoZ UMCS, Lublin 2009, ss. 249-262

Arkadiusz Głowacz - Elementy edukacji regionalnej w programie Matury Międzynarodowej [w:] A. Jackowski, Ł. Quirini-Popławski (red.). Prace Geograficzne, Zeszyt 121, IGiGP UJ, Kraków 2009, ss. 159-166

Arkadiusz Głowacz - Research project in an International Baccalaureate World School [w:] Geography in European higher education. Geography bilingual teaching – practical issues. , Wyd.: Association of Polish Adult Educators in Toruń, Toruń 2009, ss. 15-21.

Arkadiusz Głowacz - Zwischen Textilindustrie und Shoppingcenter. Łódź auf dem Weg in die Moderne. [w:] Geographie Heute, Nr (Heft) 275, 2009, ss. 10-16.

Elżbieta Szkurłat - Wartość zamieszkiwanej przestrzeni w świadomości młodzieży [w:] G. Janicki, M. Łanczont (red.) Geografia i wartości Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2009, ss. 243-250

Elżbieta Szkurłat (współautorstwo) – Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce [w:] Geografia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli. Nr 2 marzec/kwiecień 2009, Wydawca Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Warszawa 2009, ss.4-18

Elżbieta Szkurłat - Koncepcja podręcznika do geografii w świetle współczesnych wymagań edukacyjnych [w:] J. Rodzoś, P. Wojtanowicz (red.), W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego. Lubelski Oddział PTG, Pracownia Dydaktyki Geografii INoZ UMCS, Lublin 2009, ss. 53-60

Elżbieta Szkurłat - Geografia w gimnazjum [w:] Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia. [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, ss. 179-192

2008

Maria Adamczewska - Rola obszarów przyrodniczo cennych w edukacji geograficznej na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] W. Gierańczyk, R. Wiśniewski (red.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna nr 38, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego, PTG, Warszawa 2008, ss. 18-23

Maria Adamczewska, Elżbieta Szkurłat - Związki pomiędzy wiedzą o Polsce i regionie a postawą młodzieży, [w:] F. Plit (red.), Dylematy nauczania geografii Polski, Prace i Studia Geograficzne t.39 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. 2008, ss.11-22

Barbara Dzięcioł-Kurczoba - Konkurs wiedzy o Polsce „Znaszli swój kraj” jako forma propagowania patriotyzmu, [w:] F. Plit (red.), Dylematy nauczania geografii Polski, Prace i Studia Geograficzne t. 39, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. 2008, ss. 61-68

Barbara Dzięcioł-Kurczoba - Przestrzenne zróżnicowanie wyników egzaminu gimnazjalnego i matury z geografii w Polsce [w:] W. Gierańczyk, R. Wiśniewski (red.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna nr 38, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego, PTG, Warszawa 2008, ss. 54-60

Arkadiusz Głowacz, Marten Loessner -Geography education at the universities of Giessen and Lodz - a comparison. (w:) Geographie und ihre didaktik. 1/2008. Giessen. 2008. s. 38-42

Elżbieta Szkurłat (współautorstwo) -Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce [w:] W. Gierańczyk, R. Wiśniewski (red.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia, Dokumentacja Geograficzna nr 38, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyńkiego, PTG, Warszawa 2008, ss. 5-17

Elżbieta Szkurłat (współautorstwo) -Profesor Maria Z. Pulinowa – Człowiek blisko Ziemi i drugiego człowieka: spotkania, inspiracje i ich owoce. [w:] A. Hibszer (red), Polska dydaktyka geografii Idee-Tradycje- WyzwaniaWydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2008, ss.33-43

Elżbieta Szkurłat -Historia dydaktyki geografii. Główne kierunki i ośrodki badań. [w:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (red.), Historia Geografii Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 280-295

2007

Jadwiga Kop, Maria Kucharska Geografia. Ćwiczenia i testy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2007. s. 1- 209.

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat - Geografia. Podręcznik. Część 2. Szkoły Ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa  2007. s. 1- 252.

Elżbieta Szkurłat - Geografia. Matura na 100%. Arkusze egzaminacyjne. Modele odpowiedzi. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa - Łódź 2007. s. 1- 74

Elżbieta Szkurłat - Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania percepcji środowiska (w:) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. UW. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa 2007. s.63-72

2006

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, - Geografia. Podręcznik. Część 1. Szkoły Ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa  2006. s. 1- 261.

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, - Geografia. Matura na 100%. Arkusze maturalne. Jak przygotować się do egzaminu. Arkusze egzaminacyjne. Modele odpowiedzi. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa – Łódź 2006. s. 1- 92

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia w zadaniach i testach. Szkoły ponadgimnazjalne. Nowa matura. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa ss. 1-165,

Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek – Geografia. Część I. Geografia fizyczna. Wydawnictwo Szkolne OMEGA. Kraków 2006. s. 1-184.

Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek – Geografia. Część II. Geografia społeczno-ekonomiczna i polityczna. Wydawnictwo Szkolne OMEGA. Kraków 2006. s. 1-384.

Elżbieta Szkurłat – „Miasto w świadomości młodzieży”  [w:] Kronika miasta Łodzi, kwartalnik 1/2006. Wydawca: Urząd Miasta Łodzi. Łódź 2006. s. 107-120.

Maria Adamczewska - „Edukacja regionalna w województwie łódzkim
w świetle literatury dydaktycznej”
; materiały pokonferencyjne„ Edukacja regionalna w teorii i praktyce” Łódź, 26-27.04 2006r.”, Łódź 2006 (artykuł złożony do druku)

Maria Adamczewska, - „Podręcznik geograficzny w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych”; materiały pokonferencyjne „W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego”, Lublin 2006 (artykuł złożony do druku)

2005

Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Jadwiga Kop, Stanisław Liszewski, Aldona Plucińska, Elżbieta Szkurłat, Moja „mała ojczyzna” Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik do edukacji regionalnej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Pod redakcją Elżbiety Szkurłat. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź 2005. ss. 199,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Matura na 100%. Arkusze maturalne. Jak przygotować się do egzaminu. Arkusze egzaminacyjne. Modele odpowiedzi. Wydawnictwa Szkolne PWN. Warszawa-Łódź, ss. 1-104,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia w zadaniach i testach. Szkoły ponadgimnazjalne. Nowa matura. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa ss. 1-165,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Podręcznik część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2005. ss. 240,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Podręcznik część 2. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2005. ss.248,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Matura na 100%. Repetytorium. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa 2005. ss. 157

Maria Kucharska, O liczbach raz jeszcze... w: Biuletyn maturalny z geografii. Centralna Komisja Egzaminacyjna, ss. 4- 9, Warszawa, www.cke.edu.pl

Maria Kucharska, Zdasz maturę z geografii. Geografia ekonomiczna. Wydawnictwo Piątek Trzynastego, wydanie drugie zmienione, ss.1-281, Łódź

2004

Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Maria Kucharska, Wykorzystanie mapy w kształceniu geograficznego myślenia. w: Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków, ss. 72-78, streszczenie w jęz. ang.

Jadwiga Kop, Przygotowanie studentów przyszłych nauczycieli do ewaluacji i samodoskonalenia własnej pracy dydaktycznej. [w:] W. Osuch, D. Piróg (red.). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Kraków 2004. ss. 24 –29

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia społeczno – ekonomiczna. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa, Wyd. zmienione, ss. 1-326,

Maria Kucharska, Zdasz maturę z geografii Geografia Polski. Wyd. Piątek Trzynastego, ss. 1- 304, Łódź

Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek, Geografia. Część I. Matura 2005. Wydawnictwo Szkolne Omega. Kraków,  ss. 1-122,

Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek, Geografia. Część II. Matura 2005. Wydawnictwo Szkolne Omega. Kraków,  ss. 1-238,

Maria Kucharska, Nowe problemy w kształceniu nauczycieli geografii. w: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 30-36, streszczenie w jęz. ang.

Elżbieta Szkurłat , W stronę geografii z „ludzką twarzą” [w:] M. Tracz, Z. Zioło Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka. Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Kraków, ss. 158-166

Elżbieta Szkurłat, Kształcenie nauczycieli geografii w świetle różnic programu kształcenia geograficznego na poziomie szkolnym i akademickim. [w:] W. Osuch i D. Piróg (red.)

Elżbieta Szkurłat, Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy. Wydawnictwo naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków,  s. 65-73

Elżbieta Szkurłat, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, ss. 1- 216

Elżbieta Szkurłat, Najstarsze obiekty sakralne Łodzi jako symbole wielokulturowych tradycji miasta. [w:] Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Studia Etnologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, ss. 47 - 59

2003

Jadwiga Kop, Metoda ewolucyjno - krajobrazowa w nauczaniu geografii regionalnej [w:] E. Orłowska (red.). Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, ss. 261-268

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat,Geografia. Podręcznik część 2. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa,  ss. 1-230, 

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia społeczno – ekonomiczna. Podręcznik. Nowa Matura.. Zakres rozszerzony Liceum ogólnokształcące. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa, ss. 1-326,

Elżbieta Szkurłat, Cywilizacyjne uwarunkowania zmian modelu więzi z miejscem [w:] E. Orłowska (red.). Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, ss. 269-278

Elżbieta Szkurłat, Prestiż i specyfika miejsca jako kryterium metropolizacji polskich miast [w:] I. Jażdzewska (red.). Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni XVI Konserwatorium Wiedzy o mieście. Łódź, ss. 73-81

2002

Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Rola doświadczeń i eksperymentów w dochodzeniu do wiedzy przyrodniczej. [w:] Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych. Red. A. Kazubski. Wydana przez Pracownię Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, ss. 38-40

Jadwiga Kop, Anna Dylikowa – Profesor, nauczyciel, wychowawca. [w:] T. Jałmużna (red.). Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX w. Tradycje i współczesność łódzkich szkół średnich. Wydane przez ŁTN. Łódź, ss. 211-216

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Teofil Katra – nauczyciel geografii organizator tajnych kompletów. w: Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 219-223

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Podręcznik część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa, ss. 1-230,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia społeczno - ekonomiczna Podręcznik dla szkół średnich. Wydawnictwo Szkolne PWN., Wyd. III, Warszawa, ss. 1-333,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Program nauczania. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy/ rozszerzony. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa, ss.1-47,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia w zadaniach i testach. Sprawdź swoją wiedzę: pracę klasową, maturę, egzamin. Wydawnictwo Szkolne PWN. Wyd. III. Warszawa, ss. 1-240,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Przewodnik metodyczny część 1. Szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa, ss. 1-76,

Maria Kucharska, Treści geograficzne w podstawach programowych i wybranych podręcznikach w świetle założeń systemu edukacji i geografii jako nauki.  Nowoczesna szkoła, t. 8, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 21-32

Maria Kucharska, Docent dr Zdzisław Batorowicz – twórca łódzkiej szkoły dydaktyki geografii. w: Rola szkolnictwa łódzkiego w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi w XX wieku. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 203-210

Elżbieta Szkurłat, Ankiety i prace biograficzne jako narzędzia badań w geografii społecznej. [w:] H. Rogacki (red.). Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, ss.227-232

Elżbieta Szkurłat, Miejsca symboliczne w mieście jako obraz świadomości zbiorowej. [w:] E. Orłowska (red.). Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, ss. 105 –114.

2001

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia społeczno – ekonomiczna. Podręcznik dla szkół średnich. Wydawnictwo Szkolne PWN, Wyd. II, ss.1-333,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia w zadaniach i testach. Sprawdź swoją wiedzę: pracę klasową, maturę, egzamin. Wydawnictwo Szkolne PWN., Wyd. II, Warszawa, ss. 1-240,

Maria Kucharska, Zdasz maturę z geografii Geografia fizyczna. Wyd. Piątek Trzynastego, ss. 1- 259, Łódź

Maria Kucharska, Treści geograficzne w podstawach programowych w: Szkoły wyższe wobec reformy systemu edukacji. I Łódzki Festiwal Nauki i Sztuki, Łódź, ss.56 – 66

Maria Kucharska, Użytkowanie ziemi w dolinie Warty koło Burzenina – przykład geograficznej ścieżki dydaktycznej. w: Park krajobrazowy – i co dalej?. Problemy Ekologii Krajobrazu  t. IX, Wyd. Biblioteka, Łódź, ss. 9-19, streszczenie w jęz. ang. (wspólnie z: G. Bezkowska)

2000

Jadwiga Kop, Rola geografii w wychowaniu patriotycznym młodzieży. [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym. Red. Z. Zioło. Problemy Studiów Nauczycielskich, Zesz. 25. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 83-90

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia w zadaniach i testach Sprawdź swoją wiedzę: pracę klasową, maturę, egzamin. Wydawnictwo Szkolne PWN  Warszawa. Wyd. I, ss. 1-240,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia społeczno – ekonomiczna. Podręcznik dla szkół średnich, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wyd. I, Warszawa, ss. 1-333,

Maria Kucharska, Zdasz maturę z geografii Geografia ekonomiczna. Wyd. Piątek Trzynastego,  ss. 1- 200, Łódź

Maria Kucharska, Sprawdzanie umiejętności w warunkach zreformowanej edukacji geograficznej. Nowoczesna szkoła, t. 3, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków,  ss. 93-102

Elżbieta Szkurłat, Nauczyciele geografii wobec wyzwań reformy edukacji. [w:] Znaczenie geografii w systemie edukacyjnym (red. Z. Zioło), Problemy Studiów Nauczycielskich, Zesz. Nr 25. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, ss. 37 –41

Elżbieta Szkurłat, Akceptacja miejsca zamieszkania w Łodzi, Warszawie, Krakowie – studium porównawcze. [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Łódź, ss. 215-222

1999

Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Wody powierzchniowe. [w:] Nad górną Prosną. Monografia Praszki.  Red. T. Krzemiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 99-123

Barbara Dzięcioł-Kurczoba, Klimat lokalny.[w:] Nad górną Prosną. Monografia Praszki. Red. T. Krzemiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 124-138

Jadwiga Kop, Funkcja Transformacyjna podręcznika geografii [w:] Nauki  geograficzne a edukacja społeczeństwa Tom 1. Problemy nauczania geografii. Materiały XLVIII Zjazdu PTG. Łódź 9 – 11 września. 1999, Łódź, ss. 109-113

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Otwarty konkurs wiedzy o Polsce ”Znasz li swój kraj”. Nauki  geograficzne a edukacja społeczeństwa t.1 Materiały XLVIII Zjazdu PTG. Łódź 9–11 września 1999, ss. 176-177,

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografijos testai ir užduotys. Wydawnictwo „Presvika”. Vilnus, ss. 1-122, wydanie w j. litewskim,

Jadwiga Kop, Elżbieta Szkurłat, Przestrzeń wokół nas – wartościowanie środowiska. [w:] Nauki  geograficzne a edukacja społeczeństwa t.1 Materiały XLVIII Zjazdu PTG. Łódź 9 – 11 września. 1999, ss. 190-194, (wspólnie z: R. Oszywą, K. Krysztofowicz, E. Woźniak, M. Wilk, M. Krawczyk, Pracownią Dydaktyki Geografii UŁ)

Maria Kucharska, Nowa matura z geografii. Wyd. „ Annał”, ss. 1-61, Łódź (wspólnie z: T. Wieczorek)

Maria Kucharska, Rola podręcznika we współczesnej szkole. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Łódź,  ss. 105-108

Elżbieta Szkurłat, „Miejsca znaczące” w przestrzeni miejskiej Łodzi. XII Konwersatorium wiedzy o mieście. Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany. Łódź, ss. 99-108

Elżbieta Szkurłat, Więź z miejscem zamieszkania wśród uczniów szkół średnich Łodzi i regionu łódzkiego [w:] Nauki  geograficzne a edukacja społeczeństwa t.2. Region Łódzki. Materiały XLVIII Zjazdu PTG. Łódź 9 – 11 września. 1999, ss. 105-112

Elżbieta Szkurłat, Księży Młyn – scenariusze zajęć terenowych [w:] Nauki  geograficzne a edukacja społeczeństwa t.2. Region Łódzki. Materiały XLVIII Zjazdu PTG. Łódź 9 – 11 września. 1999, ss. 123-126

1998

Jadwiga Kop, Rola geografii w wychowaniu patriotycznym, Miejsce i znaczenie geografii w systemie edukacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 30 listopada – 1 grudnia 1998. Kraków, ss. 83-91

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Zadania i testy. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa. Wyd. IV – zmienione, ss. 1-219, 

Elżbieta Szkurłat, Najstarsze obiekty sakralne Łodzi i ich walory poznawcze. Turyzm, t.8, z 2, ss. 103-113

Elżbieta Szkurłat, Więź młodzieży z miastem – przykład Łodzi [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska   oraz transformacji  gospodarczej Regionu Górnośląskiego. Referaty i komunikaty 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, ss. 270-272

Elżbieta Szkurłat, Pojęcia ”mała ojczyzna” i„patriotyzm lokalny w świadomości młodzieży. [w:] Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska   oraz transformacji  gospodarczej Regionu Górnośląskiego. Referaty i komunikaty 47 Zjazdu PTG, Sosnowiec, ss. 220-221

1997

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografija. Testai ir užduotys. Wydawnictwo „Presvika”. Vilnius, ss. 1-105, wydanie w j. litewskim,

Elżbieta Szkurłat, Położenie, budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni obszaru Łodzi. Biuletyn Krajoznawczy PTTK w Łodzi, III-IV. 1997,  ss. 8-13

1996

Jadwiga Kop, Geografia kl. VI - zeszyt zadań i ćwiczeń,  cz. I. Wyd. III poprawione „Nat”,  Łódź, ss. 1-94

Jadwiga Kop, Geografia kl. VI - zeszyt zadań i ćwiczeń, cz. II. Wyd. III poprawione „Nat”,  Łódź, ss. 1-104

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Zadania i testy. Wyd. II i III. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Łódź, ss. 1-206,

Maria Kucharska, Ćwiczenia terenowe z dydaktyki geografii w przygotowaniu studentów do pracy w szkole. Materiały na Konferencję Naukową, ss. 179-180, Kraków

Maria Kucharska, Akademickie kształcenie nauczycieli geografii. Biuletyn Informacyjny Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, ss. 27 – 34

Elżbieta Szkurłat, Poznanie swojego miasta [w:] „Człowiek bliżej Ziemi - o teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. Praca zbiorowa pod redakcją M. Pulinowej. Wyd. I. WSiP Warszawa, ss. 192-206

Elżbieta Szkurłat, Łódzkie witraże architektury świeckiej. Biuletyn Krajoznawczy PTTK w Łodzi, II, ss. 20-23

1995

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Geografia. Zadania i testy. Wyd. I. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa – Łódź, ss. 1-206,

Maria Kucharska, Zasady doboru treści w kształceniu geograficznego myślenia. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 20, ss. 289 – 300, Łódź, streszczenie w jęz. ang.

Maria Kucharska, Rozwój dydaktyki geografii w Uniwersytecie Łódzkim. Acta  Universitatis Lodziensis, Folia Geographica 20, ss. 76 –77, Łódź

Maria Kucharska, Zbiór zadań testowych sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów. Trybunalski Biuletyn Oświatowy, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ss.  1- 46, Piotrków Trybunalski (redakcja i opracowanie)

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII. cz. 1. Wyd. III. „Nat”,  Łódź, ss. 1-130

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII, cz. 2. Wyd. III. „Nat”, Łodź, ss. 1-100

1994

Jadwiga Kop, Czy dostrzegamy zagrożenie środowiska wokół nas?. Geografia w Szkole, nr 1, ss. 36-38, (wspólnie z M. Bugdał)

Jadwiga Kop, Rozwijanie twórczego myślenia na lekcjach geografii. Geografia w Szkole, nr 2, ss. 101-105

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat,  Zdzisław Batorowicz jako dydaktyk i wychowawca. Geografia w Szkole, nr 1, ss. 3-7,

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII, cz. 2. Wyd. II „Nat”, Łódź,  ss. 1-100

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII, cz. 1. Wyd. II „Nat”,  Łódź, ss. 1-130

1993

Jadwiga Kop, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VI, cz. I. Wyd. I „Nat”,  Łódź, ss. 1-94

Jadwiga Kop, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VI, cz. II. Wyd. I „Nat”,  Łódź, ss. 1-104

Jadwiga Kop, Operacjonalizacja celów nauczania jako podstawa konstrukcji zadań testowych” Geografia w Szkole, nr 2, ss. 112-117

Jadwiga Kop, Gry dramatyczne w edukacji środowiskowej. Geografia w Szkole, nr 3, ss. 179-180

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Zdzisław Batorowicz jako dydaktyk i wychowawca. Geografia w Szkole, nr 5, ss. 267-267,

Jadwiga Kop, Grażyna Sobczyńska, Elżbieta Szkurłat, Geografia - repetytorium. Wyd. „Nat” Łódź, 1993, ss. 1-101,

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII, cz. 1. Wyd. I „Nat”,  Łódź, ss. 1-130

Elżbieta Szkurłat, Geografia - zeszyt zadań i ćwiczeń, kl. VII, cz. 2. Wyd. I „Nat”, Łódź, ss. 1-100

1992

Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Wspomnienie o Zdzisławie Batorowiczu. Geografia w Szkole, nr 4, ss. 3-7,

Maria Kucharska, Geografia. Zadania dydaktyczne utrwalające i sprawdzające wiedzę i  umiejętności uczniów. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ss. 1- 34, Łódź (redakcja i opracowanie)

Elżbieta Szkurłat, Poznaj swoje miasto. Materiały krajoznawcze. Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Łodzi, ss. 1-84

Elżbieta Szkurłat, Jakiej geografii regionalnej chciałabym uczyć. Geografia w Szkole, nr 2, ss. 297-299

1991

Jadwiga Kop, Gra dydaktyczna dla uczniów kl. V: Czy można inaczej?. Geografia w Szkole, nr 3, ss. 179-182

Jadwiga Kop, Gra dydaktyczna dla uczniów kl. IV: Rozpoznaj miasta. Geografia w Szkole, nr 3, ss. 182-183

Jadwiga Kop, Rozwijanie twórczego myślenia na lekcjach geografii. Materiały na IX Konferencję Dydaktyczną 27-28 09.1991, część II, Łódź, ss. 30-38

Maria Kucharska, Tradycyjne a nowoczesne nauczanie geografii. Geografia w Szkole, nr 5, ss. 286 -288

Maria Kucharska, Zasady i formy kontroli umiejętności .Kształcenie umiejętności w procesie nauczania geografii. Materiały na IX Konferencję Dydaktyczną, cz. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 45-49, streszczenie w jęz. ang.

Maria Kucharska, Kształcenie umiejętności w procesie nauczania geografii. Materiały na IX Konferencję Dydaktyczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, cz. I, cz. II (redakcja i opracowanie)

Elżbieta Szkurłat, Kształtowanie umiejętności w poznawaniu własnego miasta i regionu. Materiały na IX Konferencję Dydaktyczną 27-28 09.1991, Łódź, ss. 18-29

Elżbieta Szkurłat, Formułowanie celów operacyjnych. Geografia w Szkole, nr 3, ss. 166-169

1990

Maria Kucharska, Związki przyczynowo – skutkowe a aktywizacja procesu nauczania geografii. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Geografii,  Toruń, ss. 80-90, streszczenie w jęz. ang.

Maria Kucharska, Aktywizacja uczniów w procesie nauczania geografii w szkołach podstawowych okręgu łódzkiego w świetle badań. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Geografii,  Toruń, ss. 91-92

Elżbieta Szkurłat, Strefowość i piętrowość klimatyczno-roślinno-glebowa. Geografia w Szkole, nr 1, ss. 44-49

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »